Afdeling 242

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND
 
Artikel 1 Definitie van het kind
Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.
 
Artikel 2 Non-discriminatie
Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen
om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind wordt beschermd tegen
discriminatie.
 
Artikel 3 Belang van het kind
Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De
overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen
voor de zorg en bescherming van kinderen. 
 
Artikel 4 Realiseren van kinderrechten
De overheid neemt alle nodige maatregelen om de rechten van kinderen te realiseren en moet
via internationale samenwerking armere landen hierbij steunen. 
 
Artikel 5 Rol van de ouders
De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden
respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of
haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. 
 
Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de
ontwikkeling van het kind. 
 
Artikel 7 Naam en nationaliteit
Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te
worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.
 
Artikel 8 Identiteit
Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en
familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die
ontnomen is. 
 
Artikel 9 Scheiding kind en ouders
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van
een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover
moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd. 
 
Artikel 10 Gezinshereniging
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de
ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid,
menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s)
verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s). 
 
Artikel 11 Kinderontvoering
Het kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder.
De overheid neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren vanuit het
buitenland als het ontvoerd is.
 
Artikel 12 Participatie en hoorrecht
Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De
overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt
geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures.
 
Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting
Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, dit omvat ook de vrijheid inlichtingen en
denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te verspreiden. Daarbij moet rekening gehouden
worden met de rechten van anderen. 
 
Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te
uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te
(bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en
ontwikkeling.
 
Artikel 15 Vrijheid van vereniging
Het kind heeft recht met anderen vreedzaam samen te komen, lid te zijn of te worden van een
vereniging en een vereniging op te richten. 
 
Artikel 16 Privacy
Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of
haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam. 
 
Artikel 17 Recht op informatie
Het kind heeft recht op toegang tot informatie en materialen van verschillende bronnen en in het
bijzonder op informatie en materialen die zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. De
overheid stimuleert de productie en verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het kind beschermd
wordt tegen informatie die schadelijk is.
 
Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders
Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind
staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en
voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor 
kinderopvang als de ouders werken.
 
Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke
mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt
maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling. 
 
Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg 
Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere
bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig
een kindertehuis. 
 
Artikel 21 Adoptie
Het belang van het kind moet voorop staan bij adoptie. Als er voor het kind geen oplossing
mogelijk is in het eigen land, is internationale adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht op
de adoptieprocedures en bestrijdt commerciële praktijken. 
 
Artikel 22 Vluchtelingen
Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en
bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet proberen de
ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet
lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg. 
 
Artikel 23 Kinderen met een handicap
Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid
waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven
waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor bijstand om de
toegang tot onder meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te verzekeren. 
 
Artikel 24 Gezondheidszorg
Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De
overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden.
Extra aandacht is er voor de vermindering van baby- en kindersterfte,
eerstelijnsgezondheidszorg, voldoende voedsel en schoon drinkwater, zorg voor moeders voor
en na de bevalling en voor voorlichting over gezondheid, voeding, borstvoeding en hygiëne. De
overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van
kinderen, worden afgeschaft. 
 
Artikel 25 Uithuisplaatsing
Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar
geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of haar
behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is. 
 
Artikel 26 Sociale zekerheid
Ieder kind heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid. 
Voorbehoud: Nederland geeft kinderen geen eigen aanspraak op sociale zekerheid maar regelt
dit via de ouders.
 
Artikel 27 Levensstandaard
Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke,
geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair
verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind maar de overheid moet hen hierbij
helpen door bijstand en ondersteuning zodat het kindop het minst voldoende eten en kleding en
adequate huisvesting heeft. 
 
Artikel 28 Onderwijs
Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De
overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in
overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De
handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten
respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen. 
 
Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen
Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor
mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van
andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen
alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen
inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde
minimumnormen voor alle scholen. 
 
Artikel 30 Kinderen uit minderheidsgroepen
Een kind uit een etnische, religieuze of linguïstische minderheidsgroep heeft recht om zijn of
haar eigen cultuur te beleven, godsdienst te belijden of taal te gebruiken. 
 
Artikel 31 Recreatie
Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan
kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te
realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen. 
 
Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid
Het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk
en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De
overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en
arbeidsvoorwaarden vaststellen.
 
Artikel 33 Bescherming tegen drugs
Het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik. De overheid moet maatregelen nemen
zodat kinderen niet ingezet worden bij het maken of in de handel van drugs.
 
Artikel 34 Seksueel misbruik
Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De
overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen. 
 
Artikel 35 Handel in kinderen
Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid
onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld. 
 
Artikel 36 Andere vormen van uitbuiting
Het kind heeft recht op bescherming tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn
voor enig aspect van het welzijn van het kind. 
 
Artikel 37 Kinderen in detentie
Marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing
van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot
levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan
zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of
dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met
volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige
behandeling en op contact met hun familie. 
Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden
toegepast. 
 
Artikel 38 Kinderen in oorlogssituaties
Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming en zorg. De overheid
waarborgt dat kinderen jonger dan vijftien jaar niet voor militaire dienst worden opgeroepen. 
 
Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers
Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg - in
een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind -
om te herstellen en te herintegreren in de samenleving. 
 
Artikel 40 Jeugdstrafrecht
Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een
pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke
waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie
en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind heeft recht op een
eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten
strafrechtelijke procedures. 
Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische bijstand. 

  • Laatste wijziging 16 maart 2021.