Afdeling 242

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Preambule

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en
onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;

Overwegende, dat terzijdestelling vanen minachting voor de rechten van de
mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de
mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin
de mensen vrijheid van meningsuiting engeloof zullen genieten, en vrij zullen
zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste ideaal van iedere mens;

Overwegende, dat het vanhet grootste belang is, dat de rechten van de mens
beschermd worden door de suprematievan het recht, opdat de mens niet
gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand
tegen tyrannie en onderdrukking;

Overwegende, dat het van het grootste belang isom de ontwikkeling van
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;

Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun
vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de
waarde van de mens en in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw
hebben bevestigd, en besloten hebben om sociale vooruitgang en een hogere
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen;

Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich
plechtig verbonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de
Verenigde Naties, overal de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden te bevorderen;

Overwegende, dat het vanhet grootste belang is voor de volledige nakoming van
deze verbintenis, dat een ieder begriphebbe voor deze rechten en vrijheden;
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle
volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van
de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zalstreven
door onderwijs en opvoeding de eerbiedvoor deze rechten en vrijhedente
bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en
internationaal terrein, deze rechtenalgemeen en daadwerkelijk te doen erkennen
en toepassen, zowel onder de volkerenvan Staten die Lid van de Verenigde
Naties zijn, zelf, als onder de volkerenvan gebieden, die onder hun jurisdictie
staan:

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een
geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politiekeof andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of
internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort,
onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft,
dan wel of er een andere beperking vande soevereiniteit bestaat.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven,vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aanfolteringen, noch aan een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te
worden voor de wet.

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebbenzonder onderscheid aanspraak op gelijke
bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen
iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing toteen
dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale
rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten
hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of
verbanning.

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke
instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11
1.Een ieder, die wegens een strafbaarfeit wordt vervolgd, heeft er recht op
voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet
bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle
waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
2.Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk
vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar
nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden
op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin
zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het
begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn
persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling,
noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.

Artikel 13
1.Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven
binnen de grenzen van elke Staat.
2.Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.

Artikel 14
1.Een ieder heeft het recht om inandere landen asiel te zoeken en te
genieten tegen vervolging.
2.Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van
strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of
handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde
Naties.

Artikel 15
1.Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
2.Aan niemand mag willekeurig zijnnationaliteit worden ontnomen, noch het
recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.

Artikel 16
1.Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst,
hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen
en een gezin te stichten. Zij hebbengelijke rechten wat het huwelijk
betreft, tijdens het huwelijken bij de ontbinding ervan.
2.Een huwelijk kan slechts wordengesloten met de vrije en volledige
toestemming van de aanstaande echtgenoten.
3.Het gezin is de natuurlijke enfundamentele groepseenheid van de
maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de
Staat.

Artikel 17
1.Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met
anderen.
2.Niemand mag willekeurig vanzijn eigendom worden beroofd.

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen,
alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in
zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het
onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de
inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat
de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.

Artikel 20
1.Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en
vergadering.
2.Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
1.Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel vanvrij gekozen vertegenwoordigers.
2.Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten
tot de overheidsdiensten van zijn land.
3.De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering;
deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die
gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht
en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.

Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid
en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale inspanning en
internationale samenwerking, enovereenkomstig de organisatie en de
hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische,sociale en culturele
rechten, die onmisbaar zijn voor zijnwaardigheid en voor de vrije ontplooiing van
zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.

Artikel 23
1.Een ieder heeft recht op arbeid, opvrije keuze van beroep, op rechtmatige
en gunstige arbeidsvoorwaarden en opbescherming tegen werkloosheid.
2.Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor
gelijke arbeid.
3.Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en
gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan
verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale
bescherming zal worden aangevuld.
4.Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij
aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke
beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Artikel 25
1.Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronderinbegrepen
voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging ende
noodzakelijke sociale diensten,alsmede het recht op voorziening ingeval
van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten
gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
2.Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Allekinderen,
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Artikel 26
1.Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn,
althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal
verplicht zijn. Ambachtsonderwijsen beroepsopleiding zullen algemeen
beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een
ieder, die daartoede begaafdheid bezit.
2.Het onderwijs zal gericht zijn opde volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de
verdraagzaamheid en de vriendschaponder alle naties, rassen of
godsdienstige groepen bevorderen en hetzal de werkzaamheden van de
Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
3.Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van
opvoeding en onderwijs te kiezen,welke aan hun kinderen zal worden
gegeven.

Artikel 27
1.Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven
van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebbenaan
wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
2.Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en
materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig
of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaanvan een zodanige maatschappelijke en
internationale orde, dat de rechtenen vrijheden, in deze Verklaring genoemd,
daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Artikel 29
1.Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije
en volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
2.In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld
en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen
aan de gerechtvaardigde eisen van demoraliteit, de openbare orde en het
algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
3.Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in
strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.

Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat
welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets
te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging
van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben.

  • Laatste wijziging 16 maart 2021.